Tuesday, 14 February 2017 03:40

အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ လူထုအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ တရားေသာ၊ မွ်တေသာ၊ တန္းတူညီမွ်ေသာ စိတ္ဓာတ္နည္းလမ္းျဖင့္ ရယူ တည္ေဆာက္သြားၾကရန္ သွ်မ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ထုတ္ျပန္

Written by 
Rate this item
(0 votes)
အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ တရားေသာ၊ မွ်တေသာ၊ တန္းတူညီမွ်ေသာ စိတ္ဓာတ္နည္းလမ္းျဖင့္ ရယူတည္ေဆာက္သြားၾကရန္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ သွ်မ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
ေဖာ္ေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ ႏွစ္ (၇၀) ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္ RCSS မွ ျပည္သူလူထုထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ထည့္သြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
 
ေရွးဦးစြာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) တြင္ ျပည္ေထာင္ဘက္ အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူထုကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ပင္လုံၿမိဳ႕တြင္ စုေ၀းခဲ့ၾကၿပီး ေတာင္တန္းႏွင့္ျပည္မ အတူပူးေပါင္း၍ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရယူရန္ သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ပထမဆုံးေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္အညီ ထူေထာင္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကရာ ၁၉၄၇ ခုနစ္ ပင္လုံညီလာခံႀကီးမွ တစ္ခဲနက္ အတည္ျပဳလုိက္ေသာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္ ပင္လုံကတိက၀တ္မ်ားအရ လြတ္လပ္ေရး ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့ေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ဆက္လက္၍ ပင္လုံညီလာခံတစ္ေလွ်ာက္ ေဆြးေႏြး သေဘာတူခဲ့ၾကသည့္ အခ်က္မ်ားအနက္ ထင္ရွားေသာ အခ်က္မ်ားမွာ တန္းတူညီမွ်ေသာ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္သြားရန္ ရရွိၿပီးသား ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားကုိ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လက္လြတ္ေစေရး မျပဳလုပ္ရန္၊ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခံအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီးေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခံစားပုိင္ခြင့္ရွိရန္ႏွင့္ သွ်မ္းျပည္နယ္စု၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ထိပါးမႈမရွိေစရန္တုိ႔ကုိ စာခ်ဳပ္၏ အပုိဒ္ ၅၊ ၇၊ ၈ တြင္ အေလးအနက္ ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ လြတ္လပ္ေရးယူၿပီး ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာသည္အထိ မူလသေဘာတူညီခဲ့သည့္အတုိင္း တန္းတူညီမွ်ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ႀကီးညီလာခံ ေခၚယူၿပီး ျပဳ ျပင္ရန္လုိအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္သြင္း ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထားသည့္ သွ်မ္းမူဟု အမ်ားသိသည့္ ဖက္ဒရယ္စစ္စစ္မူကုိ ထပ္မံတင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ဖက္ဒရယ္မူကုိ ခြဲထြက္ေရး ၾကိဳးပမ္းသည္ဟူေသာ တစ္ဖက္သတ္ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး အင္အားသုံးႏွိမ္ႏွင္းခဲ့သည့္အတြက္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားမွ ျပည္ေထာင္ဖက္လူမ်ိဳးမ်ား အသီးသီး လက္နက္ကုိင္စြဲ ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း RCSS က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
ထုိ႔ျပင္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္၊ ပင္လုံ ကတိက၀တ္မ်ားပါ အခြင့္အေရးမ်ား ေပ်ာက္ဆုံး ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းျပည္တစ္ခုလုံး ႏွစ္ (၇၀) ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ရေၾကာင္း၊ အတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းအရ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းခြင့္ မရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ဆုိသည္မွာ ျပည္ေထာင္ဖက္ေဒသမ်ား၏ ေပါင္းစည္းလုိသည့္ စိတ္ဆႏၵမ်ားကုိ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တန္းတူေရး၊ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ စီရင္ပုိင္ခြင့္တုိ႔ျဖင့္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းကာ သင့္ျမတ္စြာ ေနထုိင္ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး အင္အားႀကီးေသာ လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ အေျခခံျခင္းမဟုတ္ဘဲ အင္အားနည္းေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားကုိ မည္သုိ႔ အကာအကြယ္ျပဳမည္၊ အခြင့္အေရး တန္းတူခံစားခြင့္တုိ႔ကုိ မည္သုိ႔ အာမခံၾကမည္ဆုိသည့္ မတူကြဲျပားမႈကုိ ေကာင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း စုစည္းညီညြတ္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း RCSS လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕က သုံးသပ္သည္။
 
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားတြင္ NCA စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ တံခါးဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ရလဒ္မ်ားအတုိင္း ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိလည္း အုတ္ျမစ္ခ်ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ RCSS အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တံတားတစ္စင္းအေနျဖင့္ လမ္းခင္း ဆက္သြယ္ေပးခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြက္ အမွန္တကယ္ လုိအပ္သည့္ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္မွာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ မူရင္းပုိင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထု လက္ထဲတြင္သာ ရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္ဖက္အသီးသီးမွ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၊ လူထုမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ တရားေသာ၊ မွ်တေသာ၊ တန္းတူညီမွ်ေသာ စိတ္ဓာတ္နည္းလမ္းျဖင့္ ရယူ တည္ေဆာက္သြားၾကပါရန္ႏွင့္ RCSS အေနျဖင့္လည္း လူထုႏွင့္ အတူ လုိက္ပါ ၀န္းရံေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း RCSS လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕က ႏွစ္(၇၀)ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔သ၀ဏ္လႊာတြင္ ထည့္သြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
Credit To >>> Eleven Media Group
Read 1348 times
You are here:   HomeAll NewsLocal Newsအနာဂတ္ႏုိင္ငံေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ လူထုအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ တရားေသာ၊ မွ်တေသာ၊ တန္းတူညီမွ်ေသာ စိတ္ဓာတ္နည္းလမ္းျဖင့္ ရယူ တည္ေဆာက္သြားၾကရန္ သွ်မ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ထုတ္ျပန္